Algemene voorwaarden

 

 • Aan het indienen van een aanvraag kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 • Rechten ontstaan uitsluitend door de beslissing op de aanvraag per brief; mondelinge en/of mededelingen per mail geven geen rechten. 

 

 • Op het moment van de aanvraag mag het doel waartoe de aanvraag wordt gedaan nog niet zijn gerealiseerd of in het stadium van uitvoering zijn.

 

 • Het stichtingsbestuur beslist onregelmatig op de aanvragen; de vergaderingen van het bestuur worden ingepland op basis van het aantal voorliggende aanvragen. In bijzondere gevallen (naar oordeel van de secretaris van het bestuur) wordt buiten vergadering beslist door een schriftelijke reactie van de bestuurders aan de secretaris op basis van de aan hen toegestuurde documentatie. 
 • Wanneer tijdige zekerheid over een bijdrage gewenst is, moet de aanvrager daarmee wat betreft het tijdstip van de aanvraag rekening houden; alle risico's zijn voor de aanvrager.

 

 • De aanvraag wordt inhoudelijk en kwalitatief beoordeeld door het bestuur van de Stichting.
 • Het stichtingsbestuur kan zich bij de beoordeling laten bijstaan door externe adviseurs.
 • Aan de aanvrager kunnen nadere inlichtingen of bewijzen worden gevraagd.  
 • Atelier of locatiebezoek of bezoek van exposities of optredens kan onderdeel zijn van de beoordeling; reiskosten zijn voor de Stichting, eventuele entreegelden voor de aanvrager.

 

 • Het stichtingsbestuur is niet verplicht om de beslissing op een aanvraag te motiveren.

 

 • De hoogte van een toegekende bijdrage kan afwijken van het gevraagde bedrag.
 • De bijdrage wordt na afronding van het project betaald, op basis van een deugdelijke eindafrekening van het project en de ontvangst van bewijsexemplaren (zie onder). Indien de eindafrekening niet uiterlijk drie maanden na afronding van het project is ontvangen, vervalt het recht op subsidie tenzij in overleg een latere datum is afgesproken. 
 • In uitzonderlijke gevallen kan een voorschot worden betaald, maar de aanvrager moet een verzoek om een voorschot deugdelijk motiveren. De Stichting hoeft daarop niet in te gaan.
 • Een natuurlijke persoon kan over een verstrekte bijdrage schenkbelasting verschuldigd zijn; hij/zij is verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht.

 

 • De Stichting dient als sponsor te worden vermeld bij alle projecten waaraan een bijdrage wordt verleend alsmede in of op al het begeleidende drukwerk en promotiemateriaal zoals boeken, catalogi, folders, programma's, affiches, en persberichten en op digitale media die ter promotie zijn voorzien.
 • Daarbij wordt het logo van de Stichting afgebeeld. In geen geval mogen de vormgeving en de kleuren van het logo worden gewijzigd tenzij dat vooraf is toegestaan.

 

 • Voor gesteunde muziek/theateruitvoeringen ontvangt de Stichting maximaal zeven kaarten.
 • Bij subsidies voor boeken, CD's, etc., ontvangt de Stichting maximaal vijf exemplaren.
 • De precieze aantallen worden opgenomen in de schriftelijke beslissing op de aanvraag.

 

 • Nalaten van vermelding als hierboven en/of omschreven in de schriftelijke beslissing op de aanvraag dan wel het niet voldoen aan andere gestelde voorwaarden kan leiden tot het niet uitbetalen van de toegekende of terugvordering van een als voorschot betaalde bijdrage.
 • Het bestuur kan de voorwaarden per geval wijzigen of aanvullen; dat wordt meegedeeld in de schriftelijke beslissing op de aanvraag.
 • Door het indienen van een aanvraag gaat de aanvrager akkoord met de hier opgenomen voorwaarden.